E-kooli tähised

H hinnang tehtud tööle kommentaariga
0 – 100 hindamisel kasutatav punktisüsteem
x tähistab e-koolis ja hinnetelehel tegemata tööd, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks. Kui õpilane jätab selle ülesande kokkulepitud ajaks täitmata, võib õpetaja 1. – 6. klassis jätta õpilase täiendavale õppetööle. Alates 7. klassist asendatakse märge  “x” hindega “1”.
T märge tunnistusel tähistab, et õpitulemus on omandatud
P märge tunnistusel tähistab, et õpitulemuse täielikuks omandamiseks tuleb veel harjutada
O märge tunnistusel tähistab, et õpitulemus on omandamata
poolaastahinne on jäetud välja panemata
A arvestatud – 1.- 6. klassi kokkuvõtva hinnangu märge õppeaasta lõpus
MA mittearvestatud – 1.- 6. klassi kokkuvõtva hinnangu märge õppeaasta lõpus
+ hilinemine
p iga puudumine, millele ei saa kohe põhjust kirjutada tähistatakse „p” tähega, st puudus põhjuseta kuni põhjust ei ole teada
r puudumine kooli eest (võistlustel, olümpiaadil jne)
t puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja jne)
h puudumine haiguse tõttu
v koduõpe vanema soovil
R puudumine ringitunnist
PP puudumine pikapäevarühmast
vab vabastatud kehalisest kasvatusest
Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.