Kooli põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kooli nimi eesti keeles on Tallinna Kesklinna Põhikool (edaspidi kool). Ingliskeelse tõlkena kasutatakse nime Tallinn City School.

1.2. Kooli asukoht on Pärnu mnt 11, Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Kool on reaal- ja loodushariduse kallakuga erapõhikool, milles õpilastel on võimalik hariduse omandamine ja koolikohustuse täitmine I–III kooliastmes.

1.4. Kool on RK Hariduse MTÜ (edaspidi kooli pidaja) struktuuriüksusena tegutsev haridusasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest, teistest õigusaktidest, kooli pidaja põhikirjast ja oma põhikirjast. Kool ei ole juriidiline isik.

1.5. Koolis toimub statsionaarne õpe.

1.6. Kooli asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

2. KOOLI STRUKTUUR JA ÜLDINE TÖÖKORRALDUS

2.1. Koolis on kolm kooliastet:
I kooliaste – 1.–3. klass;
II kooliaste – 4.–6. klass;
III kooliaste – 7.–9. klass.
Kõikide kooliastmete igapäevast õppetööd korraldab kooli õppejuht.

2.2. Kooli õppe- ja kasvatustööd ning arendustegevusi korraldab kooli juhtkond, kuhu kuuluvad direktor, õppe-, arendus- ja huvijuht ning haridustehnoloog.

3. KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED

3.1. Kooli peamiseks ülesandeks on õpilase arengu toetamine õppe- ja kasvatustöös lapsesõbralikus, õppimist soodustavas ja õpetajat väärtustavas keskkonnas koostöös kooli ja lapsevanematega.

3.2. Koolis toimub õppe- ja kasvatustöö vastavalt kooli pidaja poolt kinnitatud kooli õppekavale ja kooli direktori kinnitatud kodukorrale. Kooli õppekava aluseks on põhikooli riiklik õppekava. Kooli õppekava ja kodukord on avalikult kättesaadavad kooli kodulehel.

3.3. Õppeaasta kestab 1. septembrist ühel kalendriaastal 31. augustini järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodidest ning koolivaheaegadest.

3.4. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, -päev, -nädal. Ühes õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Ühes õppenädalas on kuni viis (5) õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavas.

3.5. Juhindudes kehtivast õigusest, kooli kodukorrast ja õppekavast,  määratakse õppetunni ja vahetundide pikkus, õppetundide arv ning nende järjekord õppepäevas kindlaks kooli päevakavaga, mille kinnitab kooli direktor.

3.6. Õppetöö hulka arvatakse ka õppematk, -käik, -ekskursioon või -laager või muu kooli poolt määratletud haridusliku suunitlusega üritus.

3.7. Õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja/või käitumisraskus, individuaalne erisus, tervislik seisund, puue või pikemaajaline õpikeskkonnast eemalviibimine põhjustavad olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel, koostatakse individuaalne õppekava. Individuaalse õppekava koostamise algatab kool, õpilase seaduslik esindaja või õpilane ise, lähtudes kehtivast seadusandlusest.

3.8. Õpilaste arvu kooli klassis kinnitab kooli pidaja nõukogu ettepanekul, arvestades õigusaktides sätestatud piiranguid.

3.9. Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud alustel ja korras.

3.10. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.

3.11. Kooli lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik kooli õppekavaga kehtestatud nõuded ning sooritama põhikooli lõpueksamid. Kooli lõpetanutele väljastab kool riikliku lõputunnistuse, hinnetelehe ja väljavõtte õpilasraamatust.

4. ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS

4.1. Kool korraldab tasulist õppekavavälist tegevust, mille rahastamine ja milles õpilase osalemine toimub kooli, õpilase ja tema vanema või seadusliku esindaja vahelisel kokkuleppel. Täpne tegevuste nimekiri ja hinnad kehtestatakse iga õppeaasta alguses kooli direktori poolt.

4.2. Õppekavavälises tegevuses kasutab kool erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid, kursused, stuudiod, eelkool, pikapäevarühm.

4.3. Õppekavavälise tegevuse korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast    ja sellekohast infot jagatakse kooli avalikes infokanalites.

4.3. Kool võib osutada järgmisi teenuseid väljaspool oma põhitegevust:
4.3.1. kooli kasutuses oleva vara tasuta või tasu eest kasutusse andmine;
4.3.2. pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

4.4. Kooli poolt väljaspool põhitegevust osutatavate teenuste hinnad kehtestab kooli pidaja.

5. ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

5.1. Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub praktiliste tööde ja õpilaskandidaadi ning lapsevanematega läbiviidud vestluse alusel. Vestluse ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

5.2. Õpilane võetakse vastu direktori otsusega.

5.3. Kooli esimese klassi õpilaseks võib kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva kalendriaasta 1. oktoobriks. Nimetatust noorem laps võib kandideerida kooli esimesse klassi üksnes erandkorras direktori otsuse alusel.

5.4. Vestluse ja praktiliste tööde sooritamise täpse ajagraafiku määrab kindlaks kooli direktor ja kool avalikustab vastava teabe oma kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta 10. jaanuariks.

5.5. Õpilase kandideerimiseks kooli esitab õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja kooli poolt kehtestatud elektroonilisel registreerimisvormil avalduse.

5.6. Kooli vastuvõtmise otsusest teavitab kool vanemat kirjalikult mõistliku tähtaja jooksul pärast vestlust ja testide sooritamist. Kui otsus on positiivne, esitab vanem avalduse kooli õpilase kooli astumiseks koos lapse isikut tõendava dokumendi ja koolituslepingut allkirjastava lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopiatega. Kooli pidaja ja lapsevanem sõlmivad koolituslepingu, mis on aluseks õpilase vastuvõtmisele kooli.

5.7. Kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti, siis kooli 2.–9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul direktori otsuse alusel. Kooli 2.–9. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja koolile avalduse koos õpilaskandidaadi eelmise õppeaasta klassitunnistuse, õpilasraamatu väljavõtte ja lapsevanema või lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopiatega. Käesoleva sätte alusel õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise eelduseks on õpilaskandidaadi sooritatud praktiliste tööde ja vestluse tulemused ning tema eelmise õppeaasta jooksul saavutatud õpitulemused. Käesoleva punkti tähenduses on praktilisteks töödeks matemaatika ja eesti keele test. Testide koostamise aluseks on  kooli õppekava. Kool teavitab õpilase kooli vastuvõtmise võimalusest lapsevanemat või seaduslikku esindajat mõistliku aja jooksul pärast praktiliste tööde ja vestluse toimumist. Kui otsus on positiivne, esitab lapsevanem, avalduse õpilase vastuvõtmiseks kooli ja sõlmib kooli pidajaga koolituslepingu, mis on õpilase kooli vastuvõtmise aluseks.

5.8. Mitte eesti emakeelega õpilase vastuvõtmine kooli 1.–9. klassi toimub käesolevas põhikirjas sätestatud alustel, eeldusel, et muukeelse õpilase eesti keele oskus on koolis õppimiseks piisaval tasemel.  Eesti keele oskus loetakse koolis õppimiseks piisavaks, kui see vastab tasemele B1.

5.9. Õpilane arvatakse kooli õpilasnimekirja direktori otsusel ja eeldusel, et kooli pidaja ning lapsevanema või seadusliku esindaja vahel on sõlmitud kehtiv koolitusleping. Kui õpilane soovib lapsevanema või seadusliku esindaja soovil pärast kooli õpilasnimekirja kandmist, kuid enne kooli õppima asumist vahetada kooli, esitab lapsevanem või seaduslik esindaja vastava kirjaliku taotluse koolile. Saades lapsevanemalt või seaduslikuslt esindajalt taotluse, arvab kool õpilase õpilasnimekirjast välja mõistliku aja jooksul.

5.10. Õpilase arvab kooli õpilaste nimekirjast välja kooli direktor oma käskkirjaga “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ja kooli kodukorras sätestatud alustel ja korras,
5.10.1. kui õpilane, lapsevanem või seaduslik esindaja ei pea kinni kooli pidajaga sõlmitud koolituslepingust ega järgi kooli õigusakte või kui õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda ning kui eelnevalt on tagajärjetult õpilase suhtes kasutusele võetud muid mõjutusvahendeid, millest kool on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitatud ka lapsevanemat või seadusliku esindajat; või
5.10.2. kui õpilane või lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud kooli mainet ja au; või
5.10.3. kui õpilase õppeedukus on ebapiisav; või
5.10.4. kui kooli ja lapsevanema või seadusliku esindaja ühisel kokkuleppel rakendatud abinõud õpilaste eriliste arenguvajaduste rahuldamiseks ei ole andnud taotletud tulemust ja kooli vastavad võimalused on ammendunud; või
5.10.5. kui lapsevanem või muu seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse; või
5.10.6. kui õpilane lõpetab kooli; või
5.10.7. kui õppemaksu maksmisega on viivitatud rohkem kui üks kuu õppemaksu maksmise tähtajast ja koolile ei ole esitatud õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja põhjendatud avaldust õppemaksu maksmise tähtaja pikendamiseks või õppemaksu maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata; või
5.10.8. õpilase surma korral.

5.11. Kooli direktori otsuse peale õpilase koolist väljaarvamise kohta, v.a käesoleva põhikirja alapunktides 5.10.5., 5.10.6. või 5.10.8 nimetatud juhtudel, võib esitada kaebuse kooli pidajale kümne (10) päeva jooksul arvates õpilase lapsevanemale või seaduslikule esindajale kooli otsuse teatavaks tegemise päevast. Kooli pidaja lahendab koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe (1) kuu jooksul otsuse teatavaks tegemise päevast.

5.12. Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel sõlmitud leping lõppeb kümnendal päeval õpilase koolist väljaarvamise otsuse teatavaks tegemisest, kui otsusele esitati kaebus kooli pidajale, siis päeval, mil pidaja otsustas jätta kaebuse rahuldamata.

5.13. Kool väljastab koolist välja arvatud õpilasele õigusaktides ettenähtud dokumendid. Kool väljastab õpilasele dokumendid pärast seda, kui õpilane on tagastanud õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerinud muud kooliga seotud võlgnevused.

6. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Koolis reguleerivad õpilaste käitumist, õiguseid ja kohustusi Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri ja kooli kodukord.

6.2. Õpilasel on alljärgnevad põhilised õigused:
6.2.1. kasutada õppetegevuse ajal kooli kasutuses olevaid õppevahendeid ja        õppetegevuseks ettenähtud ruume;
6.2.2. nõuda kooli õppekavast kinnipidamist;
6.2.3. kasutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse poolt õpilasele antavaid soodustusi;
6.2.4. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
   6.2.5. moodustada õpilasesindus ning osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu arendamises ja probleemide lahendamises.

6.3. Õpilasel on alljärgnevad põhilised kohustused:
6.3.1. täita koolikohustust, valmistuda ning osa võtta õppekavas ette nähtud õppetundidest, sooritada õppeülesanded (kodu- ja kontrolltööd, eksamid, arvestused jms) õigeaegselt;
6.3.2. käituda vastavalt headele kommetele ja kooli kodukorrale;
6.3.3. kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende sihtotstarbele, hoida kooli kasutuses olevat vara.

6.4. Lisaks punktides 6.1. ja 6.2. sätestatud õpilase põhilistele õigustele ja kohustustele sätestatakse õpilase õigused ja kohustused kooli direktori poolt kinnitatud kooli kodukorras.

7. KOOLI JUHTIMINE

Kooli juhtorganid on kooli nõukogu ja direktor. Kooli demokraatlikuks juhtimiseks tegutsevad kooli direktori nõuandvate organitena vanematekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu.

7.1. Kooli nõukogu on kooli pidaja poolt iga õppeaasta alguses üheks aastaks määratud üheksaliikmeline kooli kollegiaalne otsustuskogu, mille liikmed on:
7.1.1. kooli direktor;
7.1.2. kaks (2) pedagoogide esindajat, kelle kandidaadid valitakse kooli õppenõukogu poolt;
7.1.3. kaks (2) lastevanemate esindajat, kelle kandidaadid valitakse lastevanemate üldkoosoleku poolt;
7.1.4. neli (4) kooli pidaja esindajat.

7.2. Kooli nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

7.3. Kooli nõukogu korraldab kooli juhtimist, tegutseb kooli pidajat toetava nõuandva organina ja tema pädevuses on:
7.3.1. kooli pidajale kooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine kinnitamiseks;
7.3.2. kooli direktori iga-aastase arengukava täitmise aruande ja töö ülevaate ärakuulamine;
7.3.3. kooli direktori kooli õppetegevuse, eelarve täitmise ning kooli pidaja majandusaasta aruande, vahearuannete ja õppemaksudest laekunud raha kasutamise kohta antavate ülevaadete ärakuulamine;
7.3.4. kooli õppe- ja kasvatustöö korralduse eeskirjade kehtestamine ja muutmine kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti;
7.3.5. kooli õppekavas muudatuste tegemine ja nende esitamine kooli pidajale kinnitamiseks;
7.3.6. õpilaste kooli vastuvõtu- ja koolist väljaarvamise korra kehtestamine ja selle muutmine;
7.3.7. õpilaste arvu määratlemine klassis või rühmas;
7.3.8. kooli tegevuse lõpetamise otsustamine;
7.3.9. muude küsimuste lahendamine, sh seisukohtade andmine, mis kuuluvad nõukogu pädevusse vastavalt põhikirjale või seadusele või mis ei kuulu kooli direktori või kooli pidaja ainupädevusse.

7.2. Kooli direktori määrab ametisse ja sõlmib temaga töölepingu kooli pidaja. Kooli direktori ülesanded ja pädevuses on:
7.2.1. kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldjuhtimine, järgides kooli tegevust reguleerivaid dokumente, õigusakte ning kooli pidaja ja nõukogu seaduslikke korraldusi;
7.2.2. kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise tagamine ulatuses, mis ei ole kooli pidaja või nõukogu ainupädevuses;
7.2.3. kooli nõukogule vähemalt kord kuue kuu jooksul kooli arendus- ja õppetegevusest, majanduslikust seisundist ülevaate esitamine ning nõukogu viivituseta teavitamine kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutus(t)est;
7.2.3. kooli arengukava täitmise korraldamine ja kontrollimine ning kooli nõukogule iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate esitamine;
7.2.4. kooli õppekava täitmise korraldamine ja kontrollimine;
7.2.5. kooli eelarve projekti koostamine ja kooli eelarve vahendite kasutamise aruande esitamine kooli nõukogule;
7.2.6. kooli õppenõukogu tegevuse juhtimine;
7.2.7. kooli kodukorra ja päevakava kehtestamine;
7.2.8. kooli eelkooli, pikapäevarühma ja huviringide moodustamise otsustamine;
7.2.9. kooli lõpetanud õpilastele õppenõukogu otsuse alusel lõputunnistuste väljaandmine;
7.2.10. kooli personaliga töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, sh konkursside korraldamine pedagoogide (v.a direktori) vabade ametikohtade täitmiseks;
7.2.11. lastevanemate üldkoosoleku ja vanematekogu koosolekute kokkukutsumine
7.2.12 muude seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, töölepingust ja ametijuhendist ja töö iseloomust tulenevate ülesannete täitmine.

7.3. Kooli direktoril on oma volituste piires õigus välja anda käskkirju, mis on kooli töötajatele ja õpilastele täitmiseks kohustuslikud.

7.4. Kooli direktoril on õigus esindada kooli pidajat (sealhulgas kooli) otseselt nii õppe- ja kasvatustööga seonduvates küsimustes kui ka muudes küsimustes riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes kooli pidaja poolt antud volituste piires.

7.5. Vanematekogu on kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on kooli õpilaste, õpetajate, lastevanemate ning kooli toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühistegevuse toetamine koolis püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

7.6. Kooli vanematekogusse kuuluvad kooli lastevanemate esindajad. Vanematekogu liikmed valitakse iga õppeaasta alguses klasside vanemate koosolekutel. Igast klassist valitakse kuni kaks vanemat ja nende volituste periood on üks õppeaasta

7.7. Vanematekogu jälgib, et kooli õppe-kasvatustegevus vastaks õpilaste arengule ja huvidele ning teeb vastavat koostööd kooli pidaja, kooli juhtimisorganite ning kooli õpetajas- ja õpilaskonnaga.

7.8. Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires kooli õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kooli õppe-kasvatuslikest eesmärkidest, ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogule esitatakse arvamuse andmiseks kooli kodukord, õppekava ja arengukava ning nende muudatusettepanekud enne nende kehtestamist kooli pidaja poolt.

7.9. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuh(id)t, kõik kooli pedagoogid ja tugispetsialistid ning teised kooli direktori poolt nimetatud isikud.

7.10. Õppenõukogu koosolekuid korraldatakse vastavalt vajadusele mitte harvemini kui 4 korda aastas. Õppenõukogu täpsem töökord on sätestatud kooli kodukorras.

7.11. Kõik kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, mis on vabatahtlik ja kuhu võivad kuuluda 5.–9. klassi õpilased. Õpilasesindus esindab õpilaskonda oma põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Õpilasesinduse põhikiri ja selle muudatused võetakse vastu õpilasesinduse poolt kooli kodukorras sätestatud korras ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kooli direktor.

7.12. Õpilasesinduse ülesandeks on:
7.12.1. korraldada õpilaste ühistegevust koolis;
7.12.2. kaitsta koolis õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
7.12.3. aidata kaasa õppetegevuse ja koolielu korraldamisele, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
7.12.4. järgida ja edendada kooli traditsioone;
7.12.5. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
7.12.6. arvamuse andmine kooli kodukorra, õppekava ja arengukava ning nende muudatusettepanekute kohta.

8. ÕPETAJAD JA TEISED KOOLI TÖÖTAJAD

8.1. Kooli personali koosseisu määrab kooli pidaja kooli direktori ja nõukogu ettepanekul.

8.2. Kooli pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab kooli nõukogu direktori ettepanekul.

8.3. Kooli personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses tööseaduste ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

8.4. Vaidlused seoses pedagoogide tööle võtmise ja töölt vabastamisega lahendab kooli pidaja.

8.5. Pedagoogide ja teiste kooli töötajate peamised õigused ja kohustused:
8.5.1. õigus nõuda oma töö spetsiifikast lähtuvalt tööks vajalike tingimuste, sealhulgas tehniliste abivahendite olemasolu;
8.5.2. osaleda kooli arendustegevuses ja teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
8.5.3. õigus ja kohustus ennast erialaliselt täiendada;
8.5.4. kohustus järgida kooli kontseptsiooni põhimõtteid ja töölepingus sätestatud kohustusi;
8.5.5. õigus saada operatiivset ja regulaarset tagasisidet oma töö, arengu ja saavutuste kohta;
8.5.6. õppe- ja kasvatuskeskkonna loomine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste ja kodudega;
8.5.7. kooli häireteta töö ning vara säilimise ja korrasoleku tagamine;
8.5.8. järjepideva koostöö tegemine lastevanematega;
8.5.7. õpilaste eest hoole kandmine, õpilaste edasijõudmise ja arenguga kursis olemine;
8.5.8. õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava järgimine;
8.5.9. oma tööst aruandmine vastavalt kooli sisekorraeeskirjadele või kui kooli direktor või nõukogu seda nõuavad;
8.5.10. õigus kasutada kooli poolt pakutavaid soodustusi;
8.5.11. kohustus hoiduda õpilaselt tema perekonna kohta saadud teabe avaldamisest.

8.6. Kooli personali täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli asjaajamiskorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseaduste ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

9. ÕPPEMAKSU KEHTESTAMINE, SELLEST VABASTAMINE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD

9.1. Õppemaksu suuruse kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta. Õppemaksu suurust võib tõsta kahe õppeaasta vahel  seadusandluses sätestatud korras, kui kooli pidaja ja õpilase vaheline leping ei sätesta teisiti.

9.2. Juhul kui õppeperioodi kestvus on lühem kui õppeaasta, määratakse õppemaksu suurus vähemalt üks kuu enne õppeperioodi algust.

9.3. Kooli pidajal on õigus direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erand õppemaksu maksmisel, sealhulgas on nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja osaliselt või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest vabastada või õppemaksu maksmine ajatada. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust.

9.4. Iga-aastane kooli õppemaksu korrigeerimine ning soodustuste tegemine õppemaksu maksmisel toimub kooli pidaja kehtestatud korra alusel.

10. KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

12.1. Koolil on oma eelarve.

12.2. Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- ja valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

12.3. Kooli pidaja korraldab majandamist lahus kooli pidaja teiste asutuste ja ettevõtete majandamisest.

12.4. Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud „Asjaajamiskorra ühtsetele alustele”.

12.5. Õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

11. KOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

11.1. Kooli tegevuse lõpetamine toimub, kui:
11.1.1. kooli  pidaja või nõukogu on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
11.1.2. kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
11.1.3. koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
11.1.4. kooli  lõpetamine on seadusega ette nähtud.

11.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

11.3. Kooli tegevuse lõpetamisel korraldab kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas koolis.

12. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

12.1. Kooli pidajale on õigus esitada kooli põhikirja muutmisettepanekuid direktoril ja kooli nõukogul

12.2. Kooli põhikirja muudatused kinnitab kooli pidaja, kuulates ära kooli nõukogu ja direktori arvamused.

12.3. Kooli põhikirja kinnitab kooli pidaja.

Käesolev Tallinna Kesklinna Põhikooli põhikirja redaktsioon on kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhataja 04.12.2023 otsusega.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.