Õppekava

Tallinna Kesklinna Põhikooli õppekava kinnitatud uuendatud redaktsioon
RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 1.märtsil 2016

 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted
 2. Õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus
 3. Läbivate teemade ja lõimingu põhimõtted
 4. Kolmanda kooliastme loovtööde koostamise juhend
 5. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted
 6. Hindamisjuhend
 7. Põhikooli lõpetamise korraldus
 8. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused
 9. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide/ürituste kavandamise põhimõtted
 10. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
 11. Karjääriteenuste korraldus
 12. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted
 13. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
 14. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.