Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Kesklinna Põhikooli Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on valitud õpilaskonna poolt
tuginedes õpilasomavalitsuse õigusele.
1.2. ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi.
ÕE-sse võivad kuuluda kõik Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilased alates 5. klassist.
1.3. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhikirjast, kooli põhikirjast, kokkulepetest kooli juhtkonna
ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.4. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.5. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada
kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett jne), kasutada kooli arveldusarvele
kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
1.6. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.7. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks,
mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega.
1.8. ÕE alalised struktuuriüksused on õpilasaktiiv ja juhatus.

2. Tegevuse ülesanded

2.1. ÕE tegevuse ülesanneteks on:
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.1.5. luua, järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.1.7. parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi;
2.1.8. suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule;
2.1.9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

3. ÕE õigused ja kohustused

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli
juhtkonnaga;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi
oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4. kasutada, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse
eesmärkide saavutamiseks;
3.1.5. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.6. kooskõlastatult kooli juhtkonnaga viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende
tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.8. esindada kooli õpilaste huve teistes organisatsioonides;
3.1.9. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates
küsimustes;
3.1.10. luua uusi traditsioone;
3.1.11. algatada ja korraldada erinevaid sündmusi ja projekte.
3.2. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha
ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3. ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.4. ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Tallinna Kesklinna Põhikooli põhikirja ja
sisekorra eeskirjadega.

4. Sisekorraldus

4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhikiri:
4.1.1. põhikirja võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2. põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2. Uue õppperioodi alguses võib iga vähemalt 4. klassi õpilane liituda ÕE-ga.
4.3. ÕE tegevus võib toimuda nii tundide ajal, vastavalt kokkuleppele, kui ka pärast tunde.
4.4. ÕE koosolekud:
4.4.1. õppeaasta esimene koosolek viiakse üldjuhul läbi septembrikuu jooksul. Esimese
koosoleku kutsub kokku ja organiseerib ÕE juhatus;
4.4.2. ÕE juhatus kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks
korda õppeperioodi jooksul;
4.4.3. erakorralise koosoleku kutsub kokku ÕE juhatus või kooli juhtkond ja sellest teatatakse
ette vähemalt 3 päeva ÕE infolistis;
4.4.4. koosolekut juhatab president. Tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel
kõige vanem hääleõiguslik esindaja;
4.4.6. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
4.5. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega:
4.5.1. igal ÕE liikmel on üks hääl;
4.5.2. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
4.5.2.1. kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletuse teel;
4.5.2.2. kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige.
4.6. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile
kirjutavad alla president ja protokollija.
4.6.1. ÕE koosoleku protokolle säilitatakse 7 aastat.
4.7. ÕE pädevuses on:
4.7.1. juhatuse liikmete valimine;
4.7.2. presidendi volituste kinnitamine ja ennetähtaegne ametist vabastamine;
4.7.3. juhatuse ja presidendi aruannete kuulamine, nende kinnitamine ning nende tegevusele
hinnangu andmine;
4.7.4. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.7.5. põhikirja muutmine;
4.7.6. piirkondliku või ülevabariigilise õpilasesinduste struktuuriga ühinemise otsustamine;
4.8. ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed,
juhatus
4.9. ÕE liige:
4.9.1. liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
4.9.2. on kohustatud oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima;
4.9.3. on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole;
4.9.4. võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse.
4.10. ÕE liikme võib esindusest välja arvata:
4.10.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.10.2. kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;
4.10.3. kui tema teod on vastuolus ÕE põhikirja või muude otsustega.
4.11. Iga liige on kohustatud:
4.11.1. täitma talle usaldatud ülesande;
4.11.2. kontrollima kogu kooli territooriumil, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea
tava või kooli sisekorraeeskirjaga;
4.11.3. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul.

5. Juhatus

5.1. Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja protokollijast
5.2. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekut on
õigus kokku kutsuda presidendil ja juhatuse liikme ettepanekul.
5.3. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel asepresident.
5.4. Igal juhatuse liikmel on otsustamiseks üks hääl.
5.5. Juhatuse ülesanded on:
5.5.1. viia ellu ÕE otsused;
5.5.2. esindada ÕE-d vajadusel kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
5.5.3. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli
õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
5.5.4. vastavalt ÕE volitusele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele
kooli juhtkonnaga;
5.5.5. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.5.6. kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste
korraldamiseks;
5.5.7. kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste ja
mitterahaliste vahendite kasutamine sündmuste korraldamiseks.
5.6. Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda ja asendada ÕE otsusega.

6. President

6.1. President valitakse ÕE liikmete poolt salajasel hääletusel üheks aastaks.
Valituks osutumiseks on vajalik lihthäälteenamus.
6.2. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
6.3. Presidendi pädevuses on:
6.3.1. osaleda kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades;
6.3.2. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;
6.3.3. võib määrata juhatust esindama antud asjas kompetentse inimese.
6.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest, kui:
6.4.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
6.4.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhikirjale või kooli põhikirjale või ta ei täida või rikub
õpilasaktiivi volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi;
6.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

7. Asepresident

7.1. Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.
7.2. Asepresidendi ametiaeg on 1 aasta.
7.3. Asepresident vastutab ÕE funktsioonide täitmise eest.
7.4. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
7.5. Asepresident võib esindada ÕE liikmeid vastavate volituste alusel.
7.6. Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest või ÕE president samadel asjaoludel kui toimub presidendi ennetähtaegne
vabastamine või asendamine (6.4.1-6.4.3).

8. Tegevuse lõpetamine

8.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus või
2/3 liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
8.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise
suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.