Projektid

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevus “Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus”

Projekti raames toimub 2020. a suvel kahepäevane koolitus „Klassijuhatajast mentoriks”.

Projekti tulemusena õpetaja:

 • teab motiveeriva intervjueerimise teoreetilist tausta, kujunemislugu;
 • mõistab, millistes olukordades MI-d saab rakendada;
 • mõistab MI vaimsust ning protsesse ning oskab enda tööd neist lähtuvalt analüüsida;
 • tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasut
 • ada tavapärases töösituatsioonis;
 • teab, kuidas jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid;
 • saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning resistenstuse o
  lemusest ning õpetaja rollist nende kujunemisel;
 • teab, mis on muutustejutt ja samaksjäämisjutt;
 • teab, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“, „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“

Projekti raames toimub 2018. a kevadel koolitus „Klassijuhataja õpilase coachiks”. Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Coachingu alused ja põhimõtted – mindset & skillset.
 • GROW mudel kui coachingu põhimeetod.
 • Igapäevacoaching ehk Light Touch Coaching.
 • Metafooride kasutamine coachingus – pildimetafoorid ja sõnametafoorid, nende spontaanne ja asjakohane kasutamine.
 • Muud meetodid: aktiivne kuulamine, skaalad, pausid, liikumine.

Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbi viimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja kasutusele võtmine.

Projekti lühikokkuvõte: Nelja kooli koostööprojekti raames soetatakse ühiskasutusse keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse praktikumide läbi viimiseks vajalikud seadmed ning seatakse sisse õppelabor. Projekti eesmärk on luua tingimused õppekavaliste praktiliste tööde tegemiseks – andes õpilastele võimaluse avastada looduse seaduspärasusi ning kinnistada teooriat praktiliste töödega. Samuti toetada õpilastel looduteadusliku pädevuse kujunemist. Loodame, et see innustab õpilasi jätkama oma õpinguid STEM valdkonnas. Eestvedajad, vastutajad: Kaisa Tamkivi – Projektijuht Ene Saar – Tallinna Reaalkool Rando Kuustik – Jakob Westholmi Gümnaasium Jaana Roht – Tallinna Kesklinna Põhikool Monika Ellakvere – Tallinna Südalinna Kool

Projektist täpsemalt

Projekti toel soovime anda õpetajatele võimaluse viia läbi ainekavades planeeritud praktilised tööd. Seadmetel läbiviidavad praktikumid õpetavad kasutama digitehnoloogiat – probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid, võtteid ning suhtlemist ja koostöö oskust erinevates digikeskkondades. 1. Iga kool saab seadmete baaskomplekti: andmelugerid, termosensorid ja elektroonsed kaalud, jää/vesivannid. 2. Suurem osa praktilisteks töödeks vajalikke vahendeid liiguvad koolide vahel, võimaldades praktikumid läbi viia oma koolis. Ühiskasutus on ratsionaalseim viis igapäevaselt mitte kasutatavate seadmete ja andurite kasutamiseks. 3. Keemias, füüsikas on mõningaid praktilisi töid, mille vahendite transportimine ei ole võimalik või mõistlik, mistõttu neid töid sooritavad erinavate koolide õpilased Tallinna Kesklinna Põhikoolis sisustatud laboris. Loome tingimused uudseteks lähenemisteks õppetöö elluviimisel, toetades sealhulgas loovust, ettevõtlikkust, digipädevuste arendamist (sh andmete analüüs ja esitamine) ning õppija individuaalset (individuaalsed ülesanded) ja sotsiaalset (paaris- ja grupitööd) arengut. Kahes koolis hakkavad tänu projketi rahastusele tööle laborandid, kes vastutavad seadmete ja töövahendite korrashoiu eest, valmistavad vajadusel ette laboratoorsed tööd ning korraldavad ühiskasutust. Projekti raames loome ka uudset õppevara. Aineõpetajad või laborandid koostavad või uuendavad läbi viidavate praktiliste uurimuslike tööde juhendid neljas õppeaines, kokku 25 juhendit. Tänu projekti abil soetaud seadmetele saavad õpilased ise praktilisi töid läbi teha, see tagab võimaluse nii õppekava üldosas kui ainekavades esitatud õppe-eesmärgid saavutada. 1. Seni on praktiliste tööde tegemist piiranud väike kasutatava andurite arv, seetõttu on õpilased pidanud passiivselt õpetaja esitatud katset või suurtes gruppides teisi õpilasi tegutsemas vaatama. Nüüd on õpilastel võimalik ise praktilisi töid läbi teha. 2. Soetatud seadmed ja õppevahendid võimaldavad kvantitatiivset lähenemist, rakendades sesnisest enam täpisteaduslikke meetodeid. See võimaldab õpilastel analüüsida ja tõlgendada katsest kogutud arvandmeid. 3. Õpilased saavad sooritada uurimuslikke töid, mille juhendid on koostatud erinevates variantides, vastavalt õpilase individuaalsele taselmele. 4. Koolid omandavad kogemuse katsevahendite ühisksutusest ja metoodika jagamisest. Antud projekt raames piloteerime Tallinna Haridusameti ning Tallinna Reaalkooli koostöös kooli uude hoonesse planeeritavat Reaal- ja loodusteaduste kompetentsikekuse mudelit. Kompetentsikeskuse rajamise eesmärk on koondada ühte kohta keemia, bioloogia, füüsika ja tehnoloogia õpetamiseks vajalikud seadmed, õpetajate kompetents ning LTT õppemetoodika arendustegevus ja teha see kättesaadavaks partnerkoolidele ning huvitegevuse raames ka teistele koolide huvitatud õpilastele.

Rahvusvaheline Erasmus+ keskkonnateemaline projekt "What’s Your Impact on Earth?

Tallinna Kesklinna Põhikool osaleb rahvusvahelises Erasmus+ keskkonnateemalises projektis “What’s Your Impact on Earth?partneritega Portugalist, Leedust, Poolast, Ungarist ja Itaaliast toimub kahe õppeaasta jooksul neli õppimis- ja õpetamistegevustega projektikohtumist eri riikides. Igal kohtumisel keskendutakse ühele kindlale teemale (maapind, õhk, vesi, toit), viiakse läbi erinevaid õpitubasid, katseid, õppekäike ning tutvutakse kohaliku kultuurieluga. Välispartnerite koolid:

 • Joniskio “Ausros” gimnazija, Leedu
 • Tapiosszolos-Ujszilvas Reformatus Atalonas Iskola ‘es Ovoda, Ungari
 • Zespol Szkol w Dominikowicach, Poola
 • Instituto Comprensivo M. Buonarroti, Itaalia
 • Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, Portugal

Projekti eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust ning suunata laiemalt mõtlema, kuidas inimesed tarbijatena keskkonda mõjutavad, analüüsida ökoloogilist jalajälge ning väärtustada, hoida puhast ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Inimese mõju ökosüsteemile analüüsitakse neljas suures valdkonnas: maapind, õhk, vesi ja toit. Projektikohtumistel õpivad osalejad, kuidas igas valdkonnas hinnata inimõju looduslikule keskkonnale, teha erinevaid katseid ning külastavad teemaga seotud kohalikke paiku. Lisaks inglise keele praktikale arendab projektis osalemine suhtlemis- ja koostööoskusi rahvusvahelisel tasandil, suurendab õpilaste keskkonnateadlikkust ning avardab loodusteaduslikku maailmapilti. Igal kohtumisel osaleb Eestist kolm õpilast ning neid saadab kaks õpetajat. Projekti koduleht: http://whatsyourimpact.eu/ Projekti FB leht Erasmus Projekti rahastatakse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ meetmest.

Tallinna Kesklinna Põhikooli koolimeeskonna reflektsioonioskuse koolitus

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru “Koolipõhise kooli-meeskonna õpiürituse” projekt “Tallinna Kesklinna Põhikooli koolimeeskonna reflektsioonioskuse koolitus”. Projekti raames toimub 2017. a kevadel koolitus, kus õpetajad saavad teadmisi ja oskusi, et omandada reflektsioonioskust ning kasutada seda oma professionaalse arengu toetamiseks. Soovime, et ühiselt tegutsemine, õppimine ja arenemine on osad Tallinna Kesklinna Põhikooli organisatsioonikultuurist. Tallinna Kesklinna Põhikooli projekti ” Tallinna Kesklinna Põhikooli koolimeeskonna reflektsioonioskuse koolitus” rahastab SA Innove meetme “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; taotlusvooru “Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” raames Euroopa Sotsiaalfond 2800 euroga. EU

Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilastele õppekäikude korraldamine loodus- või keskkonnahariduskeskuse aktiivõppeprogrammides

Alates 2016. õppeaastast osaleb Tallinna Kesklinna Põhikool KIKi rahastatud projektis “Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilastele õppekäikude korraldamine loodus- või keskkonnahariduskeskuse aktiivõppeprogrammides”. KIK logoHITSA logo

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.