Tallinna Kesklinna Põhikooli arengukava 2021 – 2024

Kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 29. detsembril 2020. aastal.

Sissejuhatus

Tallinna Kesklinna Põhikooli pidaja on RK Hariduse MTÜ, mis on asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi ja RK Teeninduse OÜ poolt.

Esimene koolitusluba väljastati koolile 12.06.2013 haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 260 kehtivusega kuni 31.08.2016. Koolitusluba väljastati õppe korraldamiseks põhikooli I–III kooliastmes Tallinna linnas.

Riiklik järelevalve viidi läbi ajavahemikus 21.09–25.09.2015 Harju maavanema 16.09.2015 korralduse nr 1815-k „Riikliku järelevalve teostamine Tallinna Kesklinna Põhikoolis“ alusel.

7.06.2016 haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/16/156 väljastati koolile tähtajatu tegevusluba õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Tallinna linnas. Sama käskkirja alusel väljastati Tallinna Kesklinna Põhikoolile  tegevusluba õppe korraldamiseks II ja III kooliastmes kehtivusega 31.08.2019, kuna järelevalve teostamise hetkel korraldas kool õpet II kooliastmes osaliselt ning III kooliastmes õppetööd ei toimunud.

Uuesti teostati riiklikku järelevalvet koolis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 13.06.2018. a käskkirja nr 1.1-3/18/156 „Riikliku järelevalve teostamine Tallinna Kesklinna Põhikoolis“ alusel.

Kehtiv tähtajatu tegevusluba väljastati 8.05.2019 haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/19/136, mille kohaselt on koolil tähtajatu õigus õppe korraldamiseks lisaks I kooliastmele ka põhikooli II ja III kooliastmes.

Üldandmed

Nimi: Tallinna Kesklinna Põhikool
Asukoht: Pärnu mnt 11, Tallinn
Kontaktid: e-post  info@tkp.edu.ee; üldtelefon 50 34 528
Eritunnused: eraüldhariduskool põhihariduse omandamiseks
10. novembri 2020 seisuga õppis koolis 333 õpilast.

Missioon ja visioon

Missioon

Tallinna Kesklinna Põhikool pakub parimat põhiharidust, pöörates erilist rõhku reaal- ja loodusainetele, väärtustades Reaali kogukonna vaimsust ja traditsioone ning aidates õpilasel kujuneda isikupäraseks, konkurentsivõimeliseks kodanikuks.

Visioon

Tallinna Kesklinna Põhikoolis on  innustav ja turvaline õpikeskkond kõrgetasemelise põhihariduse omandamiseks, mis võimaldab õpilastel edukalt jätkata õpinguid Tallinna Reaalkoolis või mistahes teises gümnaasiumis.

Põhiväärtused

Tallinna Kesklinna Põhikool on ühiskonnale avatud kogukonnakool: väärtustatakse õpilaste ja õpetajate omavahelist ja õpilaste ning õpetajate vahelist koostööd ja toetavaid suhteid; koostööd Reaali kogukonna vilistlaste ja lastevanematega ning teiste õppeasutustega.

Tallinna Kesklinna Põhikool on omanäoline kogukonnakool, mis paneb erilist rõhku  süvateadmistele reaal- ja loodusainetes ning head taset kõigis õppeainetes, lähtub vaimsusest ning sportlikust vaimust, koostöösuutlikkusest, loovusest, isamaa ja looduse armastusest.

Tallinna Kesklinna Põhikool on arenev kogukonnakool, mis annab süvendatud reaal- ja loodusainete põhiteadmistele lisaks mitmekesist haridust ning eluoskusi muutuvas ühiskonnas parimaks toimetulekuks ja tervislikuks eluks. Kool arvestab ja süvendab õppija individuaalsust, toetab õpetaja omanäolist professionaalset enesearengut.

Reaali kogukonna väärtuskasvatuse alusprintsiibid

Üldprintsiip: kasvatame head ja tarka inimest

Eetilisus – eetilise inimese põhiväärtuste olemasolu (ausus, ustavus, otsekohesus, usaldusväärsus).

Esteetika – ilutunnetus enda ümber

Tervislik eluviis – terves kehas terve vaim

Kasvatatus – heade käitumistavade järgimine (viisakus, kaaslastega arvestamine, taktitundelisus, sõbralikkus), kirjutamata viisakusreeglitest kinnipidamine.

Sotsiaalsus – ühiselu normide (kirjutatud reeglid) aktsepteerimine (arusaamine ja nendest kinnipidamine), elus hakkama saamine.

Edasipüüdlikkus –  visadus, teadmiste väärtustamine, õpihimuline

Tarkus – tuumteadmiste omandamine, oskus kriitiliselt, analüüsivalt, loovalt mõelda ja iseseisvalt tööd teha

Koostöövõimekus – tolerantsus, erinevate arvamuste, seisukohtade mõistmine ja vajadusel arvestamine.

Isamaa-armastus – oma kodumaa, rahva, keele, kodanikkonna ja riigi väärtustamine

Ühtsustunde olemasolu – oma klassi, kooli ühtsuse vaim – oma kooli tunne

Materiaalne baas ja finantseerimine

Tallinna Kesklinna Põhikooli rahalised vahendid moodustuvad:

  • Eesti riigi eraldatavast haridustoetusest, mis on ette nähtud juhtkonna ja pedagoogilise personali tööjõu- ja täienduskoolituse ning õppekirjanduse ja osaliselt koolilõuna kulude katmiseks;
  • õpilaste vanematelt laekuv õppemaks, millest kaetakse koolihoone üüri- ja sisustuskulud (mööbel, tahvlid, IKT vahendid jne).

Õppemaks ei kata koolivormi, toiduraha, töövahendite ja õppekavavälise arendustegevuse maksumust.

Kooli õppemaksu suuruse igaks järgnevaks õppeaastaks otsustab kooli pidaja vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust ja see avaldatakse kooli kodulehel. Õppemaksu maksimaalne kasv on piiratud „Erakooliseaduses“ sätestatuga.

Arengukava uuendamise kord

Arengukava koostatakse kolmeks aastaks.

Ülevaate arengukava täitmisest teeb direktor iga õppeaasta augustikuu õppenõukogus ja  õppeaasta esimeses hoolekogus.

Arengukava kuulub muutmisele seoses haridusalase seadusandluse muutustega, muudatustega riiklikus õppekava, muudatustega haridusnõudluses, muudatustega kooli investeeringutes, kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekul või kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisel.

Arengukava on kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 29. detsembril 2020. aastal.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.