PISA 2022

Üldinfo
PISA 2022. aasta põhiuuringus osales Tallinna Kesklinna Põhikoolist 26 õpilast.

Allpool on ülevaade õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad Eestis ning OECD riikides keskmiselt. 2022. aasta uuringu põhivaldkond oli matemaatika, seepärast on eraldi välja toodud ka joonised matemaatika alamskaaladest.

Keskmised tulemused valdkonniti

Õpilaste jaotus saavutustasemete põhjal
PISA uuringus hinnatakse õpilaste võimekust saavutustasemete kaudu. Kõige kõrgem on 6. tase. Baastasemeks, mis võimaldab eluliste probleemidega edukalt toime tulla, on 2. tase.

Matemaatika alamskaalade keskmised tulemused
Matemaatika testiülesannete ainealase sisu põhjal on loodud alamskaalad õpilaste edukusele hinnangute andmiseks järgmistes sisuvaldkondades:
– kogus ehk kvantitatiivne mõtlemine (arvude temaatika rakendused);
– ruum ja kuju (geomeetria rakendused);
– muutumine ja seosed (algebra ja funktsioonide temaatika rakendused);
– määramatus ja andmed (tõenäosusteooria ja statistika rakendused).

PISA 2022 uuringu tulemused võimaldavad õpilaste matemaatilist edukust analüüsida lisaks aine sisulistele teemagruppidele ka matemaatika rakendamisoskust näitavate üldisemate pädevuste lõikes. Märgitud üldpädevused on matemaatika vahenditega lahenduvate eluliste probleemide nägemine ja nende probleemide formuleerimine matemaatika keeles (formuleerimine); matemaatika keeles formuleeritud probleemi matemaatiline lahendamine (lahendamine); leitud matemaatilise lahendi tõlgendamine probleemi püstitamise kontekstis ja sellele hinnangu andmine (tõlgendamine); loogilise arutluse ning eelduste abil usaldusväärsete ja erapooletute tulemusteni jõudmine (arutlemine).

Matemaatika üldpädevuste alamskaalad

Matemaatika õpetamise kvaliteet ja koroonapandeemia

Matemaatika õpetamise kvaliteet

Koroonapandeemia

Õpilaste eluga rahulolu ja edenemismõtteviis

Eluga rahulolu

Edenemismõtteviis

Rohkem infot PISA 2022 Eesti tulemuste kohta leiab https://harno.ee/pisa.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.