Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilaste tunnustamise kord

Kinnitatud direktori käskkiraga 31. augustil 2017 nr 1-5/02

1. Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilast tunnustatakse väga hea õppimise, Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnangute järgimise ja saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel ja spordivõistlustel.

2. Koolisisesed saavutused
2.1. Esimese poolaasta käitumise ja hoolsuse eest tunnustatakse nende klasside õpilast, kellele antakse hinnanguid, direktori käskkirjaga, kui ta järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid.
2.2. Esimese poolaasta õppetulemuste ja käitumise eest tunnustatakse nende klasside õpilast, kus hinnatakse numbriliselt, direktori käskkirjaga, kui tema I poolaasta hinded on “suurepärane”, “väga hea”, „tubli“, „hea“ ja ta järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid.
2.3. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilast, kelle aastahinded on „suurepärane”, „väga hea”, „tubli“ ja „hea“ ning kes järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid direktori käskkirjaga klassides, kus hinnatakse numbriliselt.
2.4. Ettepaneku õpilaste tunnustamiseks punktide 2.1. – 2.3. alusel teeb klassijuhataja.
2.5. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega nende klasside õpilast, kellele antakse hinnanguid, kiituskirjaga “Eduka õppimise eest”, kui ta on omandanud vajalikud õpioskused, on täitnud õppeülesandeid õigeaegselt, on aktiivselt osalenud tunnis ja järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid.
2.6. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega nende klasside õpilast, kus hinnatakse numbriliselt, kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui tema õppeainete aastahinded on “suurepärane”, “väga hea” ja ta järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid, va 9. klassid.
2.7. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja.
2.8. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õppenõukogu otsusega 9. õpilast kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”, kui õpilane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines.
2.9. Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja.
2.10. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning kes järgib Tallinna Kesklinna Põhikooli väärtushinnanguid.
2.11. Õpilast, kes on saavutanud koolisisestel olümpiaadidel, ainevõistlustel 1. – 3. koha, tunnustatakse tänukirja ja raamatu või meenega.
2.12. Õpilast, kes on saavutanud koolisisestel spordivõistlustel 1. – 3. koha, tunnustatakse tänukirjaga.

3. Piirkondlikud saavutused
3.1. Õpilast, kes on saavutanud piirkondlikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel 1. – 6. koha, tunnustatakse tänukirjaga raamatu või meenega.
3.2. Õpilasi tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
3.3. Õpilastele, kes on saavutanud piirkondlikel spordivõistlustel 1. – 6. koha, korraldatakse maikuus direktori vastuvõtt.

4. Üleriigilised saavutused
4.1. Osalemise eest üleriigilistel olümpiaadidel, võistlustel, lahtistel võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilasi tänukirja ja raamatuga.
4.2. Koorilauljaid tunnustatakse kevadkontserdil.
4.3. Sportlasi tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.