Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega ühtsed põhikooli lõpueksamid eesti keelest, matemaatikast ja valikeksami ning on sooritanud loovtöö.
Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistus anda õpilasele:

  1. kellel on üks „nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
  2. kellel on kahes õppeaines kummaski üks „nõrk“ või „puudulik“ eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.
Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.