Õppesuunad

Tallinna Kesklinna Põhikool on õpilase valikuid ja mitmekesist huviharidust väärtustav, avatud ja traditsioonidele toetuv reaalkallakuga kool, mida iseloomustab püüd järjepideva enesearengu poole.

I kooliaste

Esimeses kooliastmes saab kool õppesuundi rakendada kaheksa tunni ulatuses. Meie kooli valik on järgmine:

 • 3,5 tundi matemaatikat;
 • 0,5 tundi programmeerimist;
 • 1 tund inglise keelt;
 • 1 tund malet;
 • 1 tund arvutiõpetust;
 • 1 tund kunsti- ja tööõpetust.

Kehalise kasvatuse tundide raames toimuvad tantsutunnid: ühe poolaasta vältel õpitakse üks kord nädalas rahvatantsu ning teise poolaasta vältel seltskonnatantsu.

Läbi aasta on lõimitult erinevates ainetundides 35 R-õppe tundi.

Tallinna Kesklinna Põhikool on õpilastele välja töötanud mitmed valikkursused:

 • pranglimise valikkursus;
 • sotsiaalsete oskuste arendamise valikkursus;
 • klassi õpilastele on loodud võimalus osaleda kunsti ja kehalise kasvatuse valikkursuse tundides;

Õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamiseks toimuvad logopeedi juures õpiabitunnid.

II kooliaste

Teises kooliastmes saab kool õppesuundi rakendada kümne tunni ulatuses. Meie kooli valik on järgmine:

 • 2 tundi matemaatikat;
 • 2 tundi informaatikat;
 • 2 tundi inglise keelt;
 • 1 tund vene keelt;
 • 1 tund draamat;
 • 1 tund tehnoloogiat/käsitööd ja kodundust;
 • 1 tund R-õpet (majandus, matemaatika, programmeerimine).

Kehalise kasvatuse tundides õpitakse 4. klassis ühe poolaasta vältel rahvatantsu ning teise poolaasta vältel seltskonnatantsu. Alates 5. klassist on seltskonnatants kehalise kasvatuse ainetunnis ühel perioodil ühe tunni ulatuses.

Kogu õppeaastat läbivalt toimub 4. klassis lõimitult erinevates ainetundides 35 R-õppe tundi.

Tallinna Kesklinna Põhikool on õpilastele välja töötanud mitmed valikkursused:

 • pranglimise valikkursus;
 • ja 6. klassi õpilaste matemaatika valikkursusel;

Õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamiseks toimuvad logopeedi juures õpiabitunnid.

III kooliaste

Kolmandas kooliastmes saab kool õppesuundi rakendada nelja tunni raames. Meie kooli valik on järgimine:

 • 1,5 tundi matemaatikat;
 • 0,75 tundi keemiat;
 • 0,75 tundi füüsikat;
 • 1 tund informaatikat.

Tallinna Kesklinna Põhikool on õpilastele välja töötanud mitmed valikkursused:

 • matemaatika valikkursus;
 • loodusteaduste valikkursus;
 • ettevõtlusprogramm „Minifirma“;
 • saksa või prantsuse keele valikkursus (keeleõppegrupp avatakse, kui soovi on avaldanud vähemalt 12 õpilast).

Õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamiseks toimuvad logopeedi juures õpiabitunnid.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.