Mõjutusmeetmed

Kinnitatud direktori käskkirjaga 2. september 2013 nr 1-5/03

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt teistega lugupidavalt käituma ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
Õpetaja ja klassijuhataja pädevuses olevad mõjutusmeetmed

1. Õpilase käitumise arutamine õpilasega (vajadusel kaasatakse teised aineõpetajad)
2. Suuline märkus või kirjalik märkus e-kooli ja/ või õpilaspäeviku vahendusel
3. Õpilase käitumise arutamine vanemaga (vajadusel kaasatakse teised aineõpetajad)
4. Õpilase eemaldamine ainetunnist korduvate rikkumiste korral

4.1. Eemaldatud õpilane saadetakse õpetaja poolt antud iseseisvale tööle kooli juhtkonnaliikme või koolipsühholoogi juurde, kuid tema koolikott jääb klassiruumi.
4.2. Tunnist eemaldatud õpilane ütleb oma nime, klassi, aineõpetaja nime, kirjutab seletuskirja ning alustab õpetaja poolt antud iseseisva tööga. Õpilasele vormistatakse Õpilase käitumise arutelu protokolli ning teavitatakse klassijuhatajat.
4.3. Õpilase käitumise arutelu protokolli otsuses fikseeritakse järeltunni aeg ja mõjutusmeede. Õpilasest karistatakse esimesel korral hoiatusega, teisel korral kirjaliku noomitusega.
4.4. Protokolli allkirjastavad juhtkonna liige, aineõpetaja ja õpilane. Protokoll sisaldab märget, et lapsevanem on kohustatud hiljemalt järgmisel päeval klassijuhatajaga ühendust võtma. Juhul kui lapsevanem klassijuhtajaga ühendust ei võta, kontakteerub temaga klassijuhataja ise.
4.5. Protokoll säilitatakse juhiabi juures. Protokolli ja seletuskirja koopiad antakse õpilasele, kes tagastab need lapsevanema allkirjaga klassijuhatajale.
4.6. E-kooli ei märgita õpilast puudujaks. Märkustesse teha kanne: tunnist eemaldatud.

5. Õpetaja ja klassijuhataja poolt rakendatud mõjutusmeetmed fikseeritakse e-koolis.

Juhtkonna pädevuses olevad mõjutusmeetmed

6. Õpilase käitumise arutelu, kuhu on kaasatud õpilane, vähemalt üks juhtkonna liige, vähemalt aineõpetaja või klassijuhataja ning vajadusel lapsevanem. Arutelu kohta vormistatakse Õpilase käitumise arutelu protokoll ning vajadusel fikseeritakse üks järgmistest mõjutusmeetmetest:

6.1. hoiatus, mida rakendatakse ühekordsete ja kergemate kodukorrapunktide rikkumiste korral, sh ainetunnist eemaldamine, 5 – 9 hilinemist, 3 – 4 põhjuseta puudumist poolaastas, hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral võib hoiatust rakendada fikseeritust väiksemate hilinemiste ja puudumiste korral;
6.2. kirjalik noomitus, mida rakendatakse juhul, kui õpilasel on üle 10 hilinemise veerandis; üle nelja põhjuseta puudutud tunni veerandis; kui õpilane on eemaldatud ainetunnist rohkem kui üks kord veerandis; kui õpilane on saanud juba sama teo eest veerandis hoiatuse; kui õpilane on saanud erinevate kodukorra punktide rikkumise eest rohkem kui kaks hoiatust veerandis; kui õpilane on korda saatnud raske kodukorrapunkti rikkumise. Hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral võib kirjalikku noomitust rakendada fikseeritust väiksemate hilinemiste ja puudumiste arvu korral. Kirjalik noomitus märgitakse õpilase tunnistusele.

7. Lisameetmed, mida rakendatakse iseseisvalt või koos teiste meetmetega

7.1. Tunni ajal kasutatavate kõrvaliste vahendite hoiulevõtmine õpetaja poolt. Vahendid tagastatakse õpilasele õpetaja poolt ainetunni või õppepäeva lõpus. Korduva kodukorrapunkti rikkumise korral edastab õpetaja kõrvalise vahendi juhtkonna liikmele, samal päeval viiakse läbi arutelu vastavalt punktile 3 ning õpilasele tagastatakse hoiustatud vahend.
7.2. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Meedet rakendatakse põhjalikult kaalutud klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel. Otsuses fikseeritakse meetme rakendamise periood. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat kirjalikult ning vanem kinnitab kirjalikult, et on otsusest teadlik.
7.3. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Meedet rakendatakse põhjalikult kaalutud aineõpetaja või klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel ning arvestatakse õpilase kojujõudmiseks transpordi korraldust. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat. Meetme rakendamisest teavitatakse alati ka klassijuhatajat.
7.4. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine. Meedet rakendatakse eelkõige, kui kooli vara on tahtlikult või mittesihipärase kasutamise käigus rikutud ja aineõpetaja või klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel ning arvestatakse õpilase kojujõudmiseks transpordi korraldust. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat. Meetme rakendamisest teavitatakse alati ka klassijuhatajat.
7.5. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Meedet rakendatakse korduvate raskete kodukorrapunktide rikkumise eest, kui punktis 6 nimetatud meetmete rakendamine ei ole tulemust andnud. Meetme rakendamise otsuse teeb õppenõukogu juhtkonna ettepaneku alusel ning lapsevanema teadmisel. Otsuses fikseeritakse meetme rakendamise periood, mis ei tohi ületada 10 õppepäeva ühes poolaastas ja perioodi lõpus oodatavad õpitulemused. Otsus vormistatakse kirjalikult ning antakse õpilasele ja lapsevanemale kätte allkirja vastu. Otsuse alusel koostatakse koostöös õpilasega ja lapsevanemaga individuaalne õppekava. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.