Kodukord

Tallinna Kesklinna Põhikooli kodukord õpilasele

Kinnitatud direktori käskkirjaga 31. august 2017 nr 1-5/01

Kõiges kehtib põhimõte: ÜKS KÕIKIDE JA KÕIK ÜHE EEST!

ÕPPIMINE

1. Õpilase põhikohustuseks on õppimine.

2. Kooli päevakava koosneb õppetööst, ainetunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühisüritusest. Õppetööd kajastav tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Ainetunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühisüritustest teavitab aineõpetaja või klassijuhataja lapsevanemaid kooli kodulehe, õpilaspäeviku, e-kooli või e-kirja vahendusel.

3. Nakkushaiguste leviku ennetamisel või leviku tõkestamisel juhindub kool Vabariigi Valitsuse korraldustest ja Terviseameti juhistest. Vajadusel rakendab kool õppetöö korraldamisel kas osalist distantsõpet või distantsõpet. Distantsõppe korraldamise juhend kinnitatakse direktori käskkirjaga ning avaldatakse kooli kodulehel.

4. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat e-kooli kaudu.

5. Õpilane on kohustatud kaasa võtma igaks tunniks vajalikud õppevahendid.

6. Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (tööjuhendid, konspektid, ettekanded, kontrolltööd jne) ning õpetaja juhendamisel tehtud tööde levitamine õpetajapoolse nõusolekuta on keelatud.

7. Õpilane lähtub igapäevases õppes headest akadeemilistest tavadest.

8. Tunni ajal ei kasutata kõrvalisi esemeid ja elektroonilised seadmed on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui õpetaja on nende kasutamiseks andnud loa.

9. Õpilane on koolis õppetöö alguseks. Õpilane ei puudu põhjuseta ja ei hiline tundidesse.

10. Õppetöö ajal koolimajast õpetaja loata ei väljuta. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ning sisaldab ainetunde ja vahetunde.

11. Õpilase puuduma jäämisest on lapsevanem kohustatud klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 14.00. Kui õpilane puudub rohkem kui üks päev, teavitab lapsevanem puudumisele järgneval koolipäeval klassijuhatajat e-kooli vahendusel või vormikohase teatisega kas meili teel või paberkandjal (teatis).

12.Õppest puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:

 • haigestumine (märge eKoolis “h”),
 • juhul kui õpilane puudub haiguse tõttu viis või enam järjestikust päeva, esitab lapsevanem lisaks vormikohasele teatisele tõendi, et laps on viibinud arsti visiidil;
 • juhul kui õpilane puudub lühiajaliste haiguste tõttu rohkem kui 20% ühe õppeveerandi õppetundidest, peab kool vajalikuks vestelda lapsevanemaga õpilase tervise teemadel;
 • perekondlikud põhjused (märge eKoolis “t”),
 • ette planeeritud põhjuste korral esitatakse nädal enne puudumist õppealajuhatajale aineõpetajatega kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei ole andnud nõusolekut puudumiseks, siis lahendatakse olukord lapsevanema ja õppealajuhataja vahel;
 • ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 14.00 (punkt 9);
 • puudumine Kesklinna Põhikooli eest (märge eKoolis “r”),
 • kooli õppetööga seotud võistluste, olümpiaadide jne tõttu teavitab aineõpetaja eelnevalt klassijuhatajat.

13. 1. – 9. klassi õpilastele on kohustuslik Kesklinna Põhikooli õpilaspäevik.

 

KÄITUMINE

14. Õpilane suhtub lugupidamisega kaasinimestesse, tervitab kõiki kooli töötajaid.

15. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt. Täidab kooli juhtkonna, õpetajate ja koolitöötajate korraldusi.

16. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ning hoiab need enda lähedal.

17. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääb korda.

18. Seinte, uste, akende, toataimede ja kooliinventari määrimisel ja rikkumisel hüvitab õpilane koolile tekitatud kahjud.

19. Õpilane peab jälgima, et ta ei takistaks teiste liikumist. Koolis põrandal, treppidel ja aknalaudadel ei istuta.

20. Aineväliste probleemide ja muredega pöördutakse kõigepealt klassijuhataja poole, kes vajadusel leiab lahenduse koostöös kooli töötajatega.

21. Õpilased kasutavad lifti ainult klassijuhataja loal.

22. Kesklinna Põhikooli õpilane ei avalda Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid ja ei kasuta teiste nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks. Õpilane ei tee pilte või videot asjaosaliste nõusolekuta.

23. Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilane ei tarvita tubakatooteid ja nendega seonduvad tooteid, alkoholi ega narkootilisi aineid.

24. Õpilane saab loa kasutada tasuta kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks eelneval kokkuleppel klassijuhatajaga.

25. Õpilane kasutab e-õpilaspiletit vastavalt juhendile.

 

RIIETUS

26. Kool on akadeemiline asutus ja õpilase välimus on soliidne.
27. Kesklinna Põhikooli õpilane kannab Kesklinna Põhikooli jaoks valmistatud riietusesemeid.

 • 1.-4. klassi õpilane kannab koolilogoga polosärki ja kampsunit.
 • 5.-9. klassi õpilane kannab kooli jaoks valmistatud riietusesemeid, valides neid järgmiste võimaluste hulgast: kooli logoga polosärk, kampsun või triiksärk. Kooli logoga triiksärgi asemel võib kanda ka mõnda muud ühetoonilist triiksärki.
 • Koolivormiga tuleb kanda tumedaid pükse, kleiti või seelikut.

28. Kesklinna Põhikoolist lugupidav õpilane kannab Kesklinna Põhikooli mütsi, kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilane ei kanna kooli territooriumil nokkmütsi.
29. Pidulike sündmuste puhul kannab õpilane mustvalget pidulikku riietust (lubatud on ka nööpidega kooli kampsun).
30. Koolis kannab õpilane vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid on mugavad, jalga fikseerivad, tugevdatud kannaga, õhku läbilaskvast materjalist jalatsid. Vahetusjalatsiteks ei loeta saapaid, spordijalatseid, kummitallaga tenniseid. Päeva lõpus paneb õpilane vahetusjalanõud sussikotti. Õpilase üleriided on garderoobis.
31. Lubatud ei ole silmatorkavad ja keha läbivad ehted, välja arvatud tagasihoidlikud kõrvarõngad.
32. Õpilase eripära väljendub tema teadmistes ja oskustes, mitte tema rõhutatud välimuses.

 

TUNNUSTUS-, TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

33. Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilasi tunnustatakse väga hea õppimise ja käitumise eest ning saavutuste eest ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel vastavalt õpilaste tunnustamise korrale.

34. Õpiraskuste ennetamiseks või õpiraskustega õpilase toetamiseks ja käitumisprobleemide lahendamiseks rakendatakse tugimeetmeid vastavalt tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise korrale.

35. Koolis kasutatakse turvakaameraid. Võimalusel säilitatakse salvestisi vähemalt kaks nädalat ning nende eest vastutab õppehoone valdaja.

Tallinna Kesklinna Põhikooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord

Kinnitatud direktori käskkirjaga 2. september 2013 nr 1-5/03

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt teistega lugupidavalt käituma ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
Õpetaja ja klassijuhataja pädevuses olevad mõjutusmeetmed

1. Õpilase käitumise arutamine õpilasega (vajadusel kaasatakse teised aineõpetajad)
2. Suuline märkus või kirjalik märkus e-kooli ja/ või õpilaspäeviku vahendusel
3. Õpilase käitumise arutamine vanemaga (vajadusel kaasatakse teised aineõpetajad)
4. Õpilase eemaldamine ainetunnist korduvate rikkumiste korral

4.1. Eemaldatud õpilane saadetakse õpetaja poolt antud iseseisvale tööle kooli juhtkonnaliikme või koolipsühholoogi juurde, kuid tema koolikott jääb klassiruumi.
4.2. Tunnist eemaldatud õpilane ütleb oma nime, klassi, aineõpetaja nime, kirjutab seletuskirja ning alustab õpetaja poolt antud iseseisva tööga. Õpilasele vormistatakse Õpilase käitumise arutelu protokolli ning teavitatakse klassijuhatajat.
4.3. Õpilase käitumise arutelu protokolli otsuses fikseeritakse järeltunni aeg ja mõjutusmeede. Õpilasest karistatakse esimesel korral hoiatusega, teisel korral kirjaliku noomitusega.
4.4. Protokolli allkirjastavad juhtkonna liige, aineõpetaja ja õpilane. Protokoll sisaldab märget, et lapsevanem on kohustatud hiljemalt järgmisel päeval klassijuhatajaga ühendust võtma. Juhul kui lapsevanem klassijuhtajaga ühendust ei võta, kontakteerub temaga klassijuhataja ise.
4.5. Protokoll säilitatakse juhiabi juures. Protokolli ja seletuskirja koopiad antakse õpilasele, kes tagastab need lapsevanema allkirjaga klassijuhatajale.
4.6. E-kooli ei märgita õpilast puudujaks. Märkustesse teha kanne: tunnist eemaldatud.

5. Õpetaja ja klassijuhataja poolt rakendatud mõjutusmeetmed fikseeritakse e-koolis.

Juhtkonna pädevuses olevad mõjutusmeetmed

6. Õpilase käitumise arutelu, kuhu on kaasatud õpilane, vähemalt üks juhtkonna liige, vähemalt aineõpetaja või klassijuhataja ning vajadusel lapsevanem. Arutelu kohta vormistatakse Õpilase käitumise arutelu protokoll ning vajadusel fikseeritakse üks järgmistest mõjutusmeetmetest:

6.1. hoiatus, mida rakendatakse ühekordsete ja kergemate kodukorrapunktide rikkumiste korral, sh ainetunnist eemaldamine, 5 – 9 hilinemist, 3 – 4 põhjuseta puudumist poolaastas, hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral võib hoiatust rakendada fikseeritust väiksemate hilinemiste ja puudumiste korral;
6.2. kirjalik noomitus, mida rakendatakse juhul, kui õpilasel on üle 10 hilinemise veerandis; üle nelja põhjuseta puudutud tunni veerandis; kui õpilane on eemaldatud ainetunnist rohkem kui üks kord veerandis; kui õpilane on saanud juba sama teo eest veerandis hoiatuse; kui õpilane on saanud erinevate kodukorra punktide rikkumise eest rohkem kui kaks hoiatust veerandis; kui õpilane on korda saatnud raske kodukorrapunkti rikkumise. Hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral võib kirjalikku noomitust rakendada fikseeritust väiksemate hilinemiste ja puudumiste arvu korral. Kirjalik noomitus märgitakse õpilase tunnistusele.

7. Lisameetmed, mida rakendatakse iseseisvalt või koos teiste meetmetega

7.1. Tunni ajal kasutatavate kõrvaliste vahendite hoiulevõtmine õpetaja poolt. Vahendid tagastatakse õpilasele õpetaja poolt ainetunni või õppepäeva lõpus. Korduva kodukorrapunkti rikkumise korral edastab õpetaja kõrvalise vahendi juhtkonna liikmele, samal päeval viiakse läbi arutelu vastavalt punktile 3 ning õpilasele tagastatakse hoiustatud vahend.
7.2. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Meedet rakendatakse põhjalikult kaalutud klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel. Otsuses fikseeritakse meetme rakendamise periood. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat kirjalikult ning vanem kinnitab kirjalikult, et on otsusest teadlik.
7.3. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Meedet rakendatakse põhjalikult kaalutud aineõpetaja või klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel ning arvestatakse õpilase kojujõudmiseks transpordi korraldust. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat. Meetme rakendamisest teavitatakse alati ka klassijuhatajat.
7.4. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine. Meedet rakendatakse eelkõige, kui kooli vara on tahtlikult või mittesihipärase kasutamise käigus rikutud ja aineõpetaja või klassijuhataja või juhtkonna otsuse alusel ning arvestatakse õpilase kojujõudmiseks transpordi korraldust. Meetme rakendamisest teavitatakse eelnevalt õpilase vanemat. Meetme rakendamisest teavitatakse alati ka klassijuhatajat.
7.5. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Meedet rakendatakse korduvate raskete kodukorrapunktide rikkumise eest, kui punktis 6 nimetatud meetmete rakendamine ei ole tulemust andnud. Meetme rakendamise otsuse teeb õppenõukogu juhtkonna ettepaneku alusel ning lapsevanema teadmisel. Otsuses fikseeritakse meetme rakendamise periood, mis ei tohi ületada 10 õppepäeva ühes poolaastas ja perioodi lõpus oodatavad õpitulemused. Otsus vormistatakse kirjalikult ning antakse õpilasele ja lapsevanemale kätte allkirja vastu. Otsuse alusel koostatakse koostöös õpilasega ja lapsevanemaga individuaalne õppekava. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

e-õpilaspileti kasutamise kord

 1. Tallinna Kesklinna Põhikooli e-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Kesklinna Põhikoolis.
 2. E-õpilaspilet väljastatakse kolmeks aastaks kehtivusega üks õppeaasta. Õpilaspileti kehtivusaega pikendatakse septembris.
 3. E-õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane koheselt kooli juhiabi, kaart suletakse ning juhiabi väljastab kirjaliku taotluse alusel e-õpilaspileti dublikaadi, mille väljastamine on tasuline. Selle hind on 4 eurot.
 4. E-õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis, Tallinna Reaalkooli sööklas (va puhvet) ja raamatukogus.
  1. Tallinna ja Harjumaa ühistranspordiga sõiduks tuleb e-õpilaspiletile laadida raha ning registreerida sõit piletlugejas (Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 määrus number 12 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”).
  2. Tallinna Reaalkooli sööklas tõendab 1. – 9. klassi õpilane õigust saada tavalõunat üks kord päevas, registreerides toidukorra kaardilugejas.
  3. 1. – 9. klassi õpilastel on võimalik valida lõunasöögi asemel päevapraad või lihatoode vastavalt hinnakirjale. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale.
  4. Kõiki söökla tooteid (va tavalõuna) on võimalik osta e-õpilaspileti registreerimisel kaardilugejas. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale. Toitlustusarvetega tegeleb raamatupidajaga (heti.nomm@reaalkool.ee).
 5. E-õpilaspilet kuulub Tallinna Kesklinna Põhikoolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.